Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Dewin Kunststoffen B.V. te Winterswijk, hierna ook te noemen Dewin. In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden tenzij Dewin Kunststoffen de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met Dewin Kunststoffen erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Artikel 1 Overeenkomsten

Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd op welke wijze dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen voor zover Dewin binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden. Onder koper wordt mede verstaan aspirant-koper en onder Dewin aspirant-verkoper.

Artikel 2 Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gelden af onze fabriek in Winterswijk, tenzij anders aangegeven. Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien Dewin een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten Dewins macht een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is Dewin bevoegd deze door te berekenen.

Artikel 3 Levertijd
De levertijd wordt door Dewin zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dewin is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. Dewin behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor aangezien veel goederen door Dewin besteld moeten worden bij derden-leveranciers of derden-fabrieken. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

Artikel 4 Levering en risico
Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van Dewin. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper. De keuze van het vervoermiddel berust bij Dewin. Bij levering franco werk behoeft Dewin de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast voertuig, terwijl koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Koper en Dewin dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening. Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en Dewin. Bij afwezigheid van de koper worden de goederen gelost voor risico van de koper.

Artikel 5 Levering en afroep
In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Dewin bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van Dewins sommatie, niet overschrijden. De koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is Dewin bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het risico van de goederen nog bij Dewin zou berusten- voor risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen Dewin toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 6 Hoeveelheid
Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan Dewin meldt. Manco's of schade dienen direct door de koper op het afleveringsdocument te worden aangetekend. Ook al meldt de koper tijdig aan Dewin dat hem minder is geleverd dan op het eerste lid van dit artikel bedoelde document, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7 Hoedanigheid, kwaliteit en reclames
Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets schriftelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is. Bij aanbieding of levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde hoedanig van de te leveren goederen zoals kwaliteit, structuur, het uiterlijk, de eigenschappen en de kleur. Aan de bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen kan de koper echter slechts aanspraken jegens Dewin ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de koper het bestaan van zulke bezwaren schriftelijk meldt binnen 8 werkdagen na ontvangst van de goederen. Geringe niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond vormen voor reclames. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden geeft hem zulks niet het recht om de betaling op te schorten.  

Artikel 8 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Dewin, als in het vorige artikel bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel levering van vervangende goederen, zulks ter keuze van koper en voor zover Dewin in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Verwerking door koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid aan de zijde van Dewin vervalt. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens Dewin doen gelden. Dewin is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d. Evenmin is Dewin aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van Dewin en/of personen die door Dewin worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de koper; de aanspraken van de koper vinden hierin tevens hun begrenzing.

Artikel 9 Advisering
Dewin Kunststoffen BV streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen, berekeningen, tekeningen en overige informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit de hiervoor genoemde adviezen, berekeningen, tekeningen en overige informatieverstrekking is Dewin Kunststoffen niet aansprakelijk.  

Artikel 10 Bewerkingen Materiaal
dat door de klant bij Dewin Kunststoffen is aangeleverd om bewerkt te worden verblijft bij Dewin Kunststoffen voor risico van de klant. In aanvulling op artikel 8 geldt dat bij bewerkingen de aansprakelijkheid nimmer groter kan zijn dan de faktuurwaarde van de bewerking zelf. Dewin Kunststoffen is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens de bewerking van het materiaal anders dan door grove schuld van Dewin Kunststoffen. Bij de bewerking wordt uitgegaan van de maten, hoedanigheid en aantallen van het materiaal zoals opgegeven door de klant in de prijsaanvraag en door Dewin Kunststoffen in de orderbevestiging. Voor schade ontstaan door verschillen in de werkelijke maten, hoedanigheid en aantallen is Dewin Kunststoffen nimmer aansprakelijk.  

Artikel 11 Retourzendingen
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit vooraf met Dewin is overeengekomen. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 12 Overmacht
Indien Dewin door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat Dewin hierdoor schadeplichtig zal zijn. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Dewin redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.  

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen blijven het eigendom van Dewin tot dat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen aan Dewin heeft voldaan. Zonder medewerking van Dewin is koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft Dewin eigenaar daarvan voor zover zij niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar. Indien dezelfde soort goederen door Dewin is geleverd, en een of meerdere facturen zijn onbetaald gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige goederen als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper. Voor het geval de koper heeft aangetoond dat een deel van de door Dewin geleverde goederen wel is betaald verplicht koper zich, desgewenst door Dewin, de geleverde goederen aan Dewin in bezitloos pand over te dragen middels registratie van een onderhandse akte in verband met zijn overige betalingsverplichtingen jegens Dewin. De koper verplicht zich reeds nu voor alsdan zijn vorderingen, ontstaan uit doorlevering van de goederen of anderen hoofde aan Dewin in bezitloos pand over te dragen middels registratie van een onderhandse akte op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag.

Artikel 14 Betaling en zekerheidsstelling
De koopprijs, inclusief mogelijke (vracht-) kosten en omzetbelasting voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na de faktuurdatum. De koper is wegens niet-tijdige betaling ingebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Die rente loopt vanaf de onder lid 1 bepaalde vervaldag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. De rentevoet bedraagt 1,5% per maand of deel van een maand. Dewin is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien naar Dewins oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerecht te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen zodanige zekerheid heeft Dewin het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is wordt alsdan terstond opeisbaar. Bij niet-betaling door koper is Dewin gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten. De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is verplicht aan Dewin de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten (ter beoordeling aan de rechter) en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het incassotarief van de Orde van Advocaten, met een minimum van 250,- euro per zaak.

Artikel 15 Afwijkende bedingen
Onder verwijzing naar de aanhef van deze Algemene Voorwaarden wordt op deze plaats herhaald dat de voorwaarden van Dewin Kunststoffen BV prevaleren in geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper, tenzij Dewin Kunststoffen BV hiermee schriftelijk heeft ingestemd conform de vereisten in de aanhef van deze voorwaarden.

Artikel 16 Toepasselijk recht/geschillen
Alle met Dewin aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen de koper en Dewin worden beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Dewin, voorzieningen in Kort Geding daaronder begrepen, behoudens de eventuele domiciliekeuze in de woonplaats koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Dewin, met name gedacht aan de gevallen die wettelijk zijn voorbehouden aan de competentie van de Kantonrechter. De voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan koper ter hand gesteld op de (achterzijde van de) orderbevestiging dan wel per e-mail of anderszins, behoudens de gevallen dat dit niet mogelijk is (bij o.a. telefonische bestellingen) dan wel niet praktisch uitvoerbaar is.